Schoolraad

De schoolraad is een inspraakorgaan dat samengesteld is uit een verkozen delegatie van personeelsleden en ouders. Ook de plaatselijke gemeenschap is vertegenwoordigd door coöptatie. Elke geleding bestaat uit twee leden. De schoolraad vergadert een drietal keer per jaar. Het behoort tot de bevoegdheid van de schoolraad om mee te denken en advies te geven over heel wat aspecten van het schoolbeleid (behalve personeelszaken). De afgevaardigden van de ouders zijn ook lid van onze oudervereniging;  zodoende kunnen agendapunten ter bespreking worden aangebracht en kunnen de besproken punten op een doeltreffende manier worden teruggekoppeld naar de ouders. Wenst u de verslagen van de schoolraad in te zien?  Deze zijn ter inzage in het secretariaat van de school of neem contact op met de directie.

 

voorzitter: De heer Bert Verschuere

personeelsleden: Mieke Thaghon , Hilde Huyghe, Leen Martens

ouderraad/ oudercomité: Brecht Verstraete ,  Bert Verschuere, Tim Torfs

plaatselijke gemeenschap: Karen De Jans , Anniek Denewet, Christophe Van der Eecken